Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

A Robonet BT. (a továbbiakban: Szolgáltató) a hatályos törvényeknek megfelelően, különös tekintettel az adatvédelmi törvényre, a jelen adatvédelmi szabályzatot alkotja.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az előfizetői adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, kezelését vagy felhasználását.

2. Adatvédelmi jogszabályok

a) Alkotmányról szóló 1 959. évi XX. törvény 59.§. ( )
b) A Polgári Törvénykönyvr l szóló 1 959. évi IV. törvény (83.§);
c) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1 992. évi LXIII. törvény.
d) A hírközlésről szóló 200 . évi XL. törvény. VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

3. Definíciók

i) Személyes adat
a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

ii) Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

iii) Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

iv) Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

v) Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhet vé teszik.

vi) Adatkezelő :

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.

vii) Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

viii) Gépi feldolgozás:

A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre:
- az adatok tárolása,
- az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek,
- az adatok megváltoztatása, törlése,
- visszakeresése és terjesztése.

ix) Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

4. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltató az előfizetők részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az el fizetői szerződések és igények figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti:

a) az előfizetői szerződés elemei,

- az előfizető neve,
- lakóhelye, tartózkodási helye,

b) az előfizető címe és személyes általa létrehozott azonosítója,
c) az szolgáltatás típusa, kezdő időpontja,
d) szolgáltatás kezdetének, módosításának dátuma,
e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefügg adatok,
f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei,
(a regisztráció során esetleg bekért cégadatok - azok nyilvánossága miatt - nem tartoznak az adatvédelmi törvény rendelkezései alá)

Életkora miatt korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén a törvényes képviselő a) pont alatt meghatározott adatait. Az a) pontban meghatározott adatokat, valamint az igénybejelentő regisztráció kötelező tartalmi elemeit a szolgáltató már az igénybejelentést követően a szolgáltatás teljesítésének érdekében nyilvántartásba veszi és kezeli.
Az előfizető hozzájárulása alapján a szolgáltató jogosult az előfizető más személyes adatainak (pl.: telefonszám, faxszám, személyigazolvány szám) a rögzítésére is.
Hibabejelentés esetén a Szolgáltató rögzíti - és ezáltal kezeli - az előfizetői hibabejelentés során közölt alábbi adatait:
a) az előfizető/bejelentő értesítési címét vagy más azonosítóját;
b) az előfizetői/bejelentői telefonszámot;
c) a hibajelenség leírását;
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
e) a hiba okát;
f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra); (nem kötelező jelleggel)
g) az előfizető értesítésének módját és időpontját és annak tartalmát.
Az előfizető adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz az előfizető előzetesen kifejezetten hozzájárult. Az előfizető e hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jogosult feltétel nélkül a szolgáltató ügyfélszolgálata értesítésével visszavonni.
Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló közlemény telefonon vagy egyéb elektronikus távközlési úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván semmilyen reklámanyagot.
Az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

5. Az adatok szolgáltató általi tárolásának időtartama

Az 4. a) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a 4. b)-f) pont szerinti adatok pedig a számla teljesítésének határidejét követő 6 (hat) hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.
A szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket elektronikus úton rögzíti, és legalább 1 évig megőrzi.
Az előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok az előfizetői hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződéskötést megtagadja, az igénylő, ajánlattévő adatait nyilvántartásából törli. Az adatkezelés időtartamának lejártával az előfizet személyes adatait a Szolgáltató az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tévő módon törölni köteles.

6. Az előfizetői adatok továbbításának esetei

6.1. Az előfizet hozzájárulásától függ adattovábbítás

A Szolgáltató
a) saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg
b) tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából csak az előfizető beleegyezésével adhatja tovább az előfizető általa kezelt adatait. Az előfizető e hozzájárulását az ügyfélszolgálaton bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Az előfizetői regisztráció kapcsán erre vonatkozó kérdés nincs, ezért alapértelmezésben úgy tekintjük, hogy az előfizető a hozzájárulását adatainak a) és b) pontbeli felhasználásához nem adta. Minden olyan esetben - üzleti akció, amit Szolgáltató szervez vagy Szolgáltató által kínált szolgáltatásbővüléshez kapcsolódó tevékenység - ami az adatok ilyen felhasználását tenné szükségessé Szolgáltató az előfizető hozzájárulását köteles kikérni.

6.2 Előfizető hozzájárulásától független adattovábbítás

6.2. 1. A szolgáltató által kezelt adatok átadhatók
a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

6.2.2 A jogszabályi kötelezettségnél fogva a szolgáltató átadhatja az előfizetői adatokat:

a) a nemzetbiztonság,
b) a honvédelem és a közbiztonság védelme,
c) a közvádas bűncselekmények, valamint
d) a rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak.
Az előfizetői adatokat a fentiek szerint átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

6.3 A szolgáltató kötelezettségei

A szolgáltató a jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja elektronikus úton kérhetők a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálatán.

A szolgáltató mindent megtesz a az általa kezelt előfizetői személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében a szolgáltató köteles:
Rendszeres mentés: Az aktív személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat Szolgáltató rendszeresen menti.
Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést már nem igénylő , változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív résztől, majd a passzívált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.
Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni. Ennek részleteit a Szolgáltató által az Interware Rt-vel kötött server elhelyezési szerződés tartalmazza.
Vírusvédelem: Szolgáltató elvárható gondossággal védi rendszerét a vírustámadásokkal szemben.
Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről az előfizetők saját hatáskörben gondoskodnak. Az adatkezeléshez szükséges azonosítók és jelszavak naponta változnak.
Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. Erre vonatkozóan a Szolgálatató az Interware Rt-vel kötött szerződés rendelkezik.

6.4. Az előfizető jogai

Az adatvédelmi törvény 24.§. (5) szakasza alapján az előfizető jogosult

a) tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről; valamint adataiba betekinteni;
b) adatainak helyesbítését kérni;

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény 11 - 2.§). Előfizető a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét az előfizető kérésére az előfizető számára biztosítja. Erre vonatkozóan a Szolgáltató rendszere a regisztrált és szerződött előfizetők részére a betekintést interneten keresztül biztosítja.

7. A szolgáltató adatvédelmi felelősének neve, beosztása, elérhetősége

Neve: Mészáros Antal
Beosztása: Ügyvezető
Címe 1171 Budapest, Vörösmarty u. 47.
Telefon: 06-20-340-7970, 06-1-259-1180
email: info@robonet.hu

8. Az előfizető jogorvoslati lehetősége

Az előfizető, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte a 7. pontban meghatározott adatvédelmi felelőshöz fordulhat tájékoztatásért, amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben az előfizet az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti.
Tekintettel a személyes adatok védelmének állampolgári alapjog-jellegére, a Magyar Országgyűlés adatvédelmi biztost választ a törvényi feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok közül. Az adatvédelmi biztos folyamatosan ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályok betartását, tevékenységéről csak az Országgyűlésnek tartozik számadással. Az adatvédelmi biztos jogsértő magatartás esetén a célszerűnek tartott intézkedést maga választja meg.
Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizető feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.